Algemene Voorwaarden

Algemeen
Van der Kolk & Volkerink Advocaten is een besloten vennootschap.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waaronder de overeenkomst van opdracht, tussen Van der Kolk & Volkerink Advocaten en de cliënt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Overeenkomst
Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan de besloten vennootschap Van der Kolk & Volkerink Advocaten te zijn gegeven.
Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard.
Van der Kolk & Volkerink Advocaten is bevoegd om ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst van opdracht overeenkomsten met derden, zoals onder meer deurwaarders te sluiten, dan wel om de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid te laten uitvoeren door het kantoor of zonodig door derden.

Declaratie en betaling
Voor de uitvoering van de overeenkomst is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, 6% kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.
Het honorarium bestaat uit de aan de uitvoering van de overeenkomst bestede tijd vermenigvuldigd met het voor de opdracht geldende uurtarief.
Van der Kolk & Volkerink Advocaten kan van de cliënt te allen tijde een betaling van een voorschot verlangen. Het voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.
Van der Kolk & Volkerink Advocaten heeft het recht om jaarlijks per 1 januari haar uurtarieven aan te passen.
Betaling van declaraties van Van der Kolk & Volkerink Advocaten dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
Indien Van der Kolk & Volkerink Advocaten invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, dan komen de kosten die het gevolg zijn van de invorderingsmaatregelen, met een minimum van 15% van de openstaande declaraties, ten laste van de cliënt.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Van der Kolk & Volkerink Advocaten voor schade als gevolg van wanprestatie of onrechtmatige daad is in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Van der Kolk & Volkerink Advocaten wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
Indien er geen dekking bestaat uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag overeenkomend met het gedeclareerde honorarium voor de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, met een maximum van € 25.000,00.
Van der Kolk & Volkerink Advocaten is niet aansprakelijk voor fouten die zijn gemaakt door derden die in opdracht van Van der Kolk & Volkerink Advocaten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden hebben verricht.

Geschillen
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen omtrent de behandeling van de zaak, waaronder tevens worden begrepen de geschillen omtrent de hoogte van de declaraties, zullen worden voorgelegd aan de geschillencommissie voor de advocatuur. Alle overige geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Download als pdf